Log In
Historische Winkel  

Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden van het Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven

1. AANBIEDINGEN
1.1.
De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door het Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven (hierna: het Museum) in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.
1.2.
Het Museum garandeert dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.
1.3.
De juistheid van alle door het Museum opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van de voor hem/haar bestemde factuur het Museum schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.
1.4.
Het aanbod van het Museum is in principe gericht op de Nederlandse markt. Bij levering buiten de landsgrenzen behoudt het museum zich het recht voor de prijsstelling te wijzigen.

2. ZICHTTERMIJN
2.1.
Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 14 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat.
2.2.
Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant gerechtigd is het artikel te testen.
2.3.
De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant.
2.4.
De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de vervoerder. Indien het pakket door de vervoerder wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum van verzending door het Museum.
2.5.
De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Het Museum accepteert in dat opzicht een door de TPG Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.
2.6.
Bij grote of dure artikelen worden aparte richtlijnen bijgevoegd. In dat geval zijn die aparte richtlijnen voor terugzending van toepassing.

3. LEVERING
3.1.
Het Museum zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
3.2.
Indien een besteld artikel niet voorradig is, en het Museum besluit een vervangend artikel toe te zenden, zal het Museum dit aan de klant meedelen. Tenzij de klant binnen 3 dagen na het verlopen van de zichttermijn schriftelijk anders aangeeft, zal ervan worden uitgegaan dat de vervangende zaak aan het bestelde beantwoordt. De klant heeft in dat geval het recht om het vervangend artikel te weigeren en op kosten van het Museum prompt terug te zenden.
3.3.
Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt het Museum zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Het Museum is gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door het Museum bepaalde vooruitbetaling heeft verricht. Op schriftelijk verzoek van de klant zal de reden daarvan aangegeven worden.
3.4.
De wijze van vervoer wordt door het Museum bepaald. De klant betaalt de verzendkosten.

4. TRANSPORTRISICO
4.1.
Het Museum draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
4.2.
In geval van retourzending binnen de zichttermijn blijft het transportrisico aan de klant, nadat de artikelen door de TPG Post of de door het Museum aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.
4.3.
Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is het Museum gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

5. GARANTIE
5.1.
Het Museum garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
5.2.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door het Museum op schriftelijk verzoek van de klant binnen een redelijke periode ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is het Museum te harer keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.
5.3.
De door het Museum verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
* nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
* onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan huishoudelijk gebruik;
* (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
* reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant het Museum onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen;
* van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, en zo voorts);
* het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
* als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.
5.4.
In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel -op kosten van het Museum- te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
5.5.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, of in geval van klachten over verrichte herstelwerkzaamheden, dient elke klacht toe te komen binnen 1 maand na vaststelling van het gebrek door de klant. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan elektronisch, schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist het Museum of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening.
5.6.
Het Museum is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door het Museum geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van het Museum.
5.7.
Van herstellingen na de garantieperiode zal vooraf een bestek der kosten worden opgesteld.

6. OVERIGE BEPALINGEN
6.1.
Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in mailings of op internet, kan het Museum geen aansprakelijkheid aanvaarden.
6.2.
De klant is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gestelde of gepersonaliseerde bestelbonnen; hij/zij dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.
6.3.
Het Museum is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden te wijzigen.
6.4.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.
6.5.
Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
6.6.
Adreswijzigingen
De klant is verplicht het museum op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij/zij jegens het museum aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden.

terug